Dag 1Dag 2Dag 3
Sendingen er avsluttet.
Opptak og presentasjoner er nå tilgjengelig.
Dag 1 – Kommunens rolle som bygningsmyndighet
Tirsdag 3. november kl. 09.00 – 12.00
Se opptak fra dag 1:
Samordningsplikten – kommunens rolle og ansvar
Knut F. Rasmussen, utredningsleder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Et byggeprosjekt kan berøre mange forskjellige forhold og mange myndigheter kan tenkes å ha en interesse eller et ansvar her. For å sikre at dette fanges opp i byggesaken, regulerer plan- og bygningsloven § 21-5 samordning mot andre myndigheter. Foredraget tar for seg hvilke myndigheter som skal varsles i byggesaker, hvem som kan eller skal sørge for at samordning skjer og særlig kommunens rolle og ansvar.
Knut F. Rasmussen har arbeidet med plan- og bygningsrett siden 1994, og jobber med regelverksutvikling, klagesaker, tolkningsuttalelser og andre utredninger på bygningsrettens område. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.
Adgangen til å stille vilkår i en byggetillatelse
Hege Rasch-Engh, Fylkesmannen i Oslo og Viken
Hva kan det kan stilles vilkår om i en byggesak og hvordan bør vilkårene utformes? Fylkesmannen i Oslo og Viken orienterer om vilkårslæren, med praktiske eksempler og erfaringer.
Hege Rasch-Engh er seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Viken. Her arbeider hun i hovedsak med saker innenfor plan- og bygningsretten, kommuneloven, miljørettet helsevern med mer. Hun har tidligere arbeidet som jurist innenfor eiendom i Forsvarsbygg og Oslo Havn. Hege er utdannet jurist ved Universitet i Oslo og er foretaksøkonom fra NHHK.
Midlertidig forbud mot tiltak
Jannike Nilsen, juridisk direktør i Solon Eiendom ASA
Hvor langt kan plan- og bygningsmyndighetene gå i forhold til tiltakshavers rett til å utnytte eiendommen i henhold til gjeldende regulering? Vi ser nærmere på rammene for midlertidig forbud mot tiltak, vilkår, saksbehandlingsregler, samt virkninger av forbudet med eksempler fra kommunene og rettspraksis.
Jannike Nilsen har jobbet med plan- og bygningsrett siden 2002: som jurist i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, i forbindelse med lovarbeid i Bolig- og bygningsavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og som advokat. I dag er hun juridisk direktør i Solon Eiendom, som er en eiendomsutvikler med hovedsatsningsområde på Østlandet, Vestlandet og Sørlandet.
Dag 2 – Prinsipputtalelser og nyere praksis
Onsdag 4. november kl. 09.00 – 12.00
Se opptak fra dag 2:
Juridiske avklaringer og prinsipputtalelser fra KMD
Knut F. Rasmussen, utredningsleder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Fra Kommunal- og moderniserinsdepartementet (KMD) får vi en innføring i nye avklaringer av spørsmål knyttet til lovens byggesaksdel.
Knut F. Rasmussen har arbeidet med plan- og bygningsrett siden 1994, og jobber med regelverksutvikling, klagesaker, tolkningsuttalelser og andre utredninger på bygningsrettens område. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.
Prinsipielle uttalelser og nytt fra planavdelingen i KMD
Pål A. Frostad Lorentzen, utredningsleder i planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Fra departementet får vi også presentert en gjennomgang av nyheter i rettsutviklingen på reguleringsrettens område. Foredraget vil ha hovedvekt på tolkningsuttalelser.
Pål A. Frostad Lorentzen leder arbeidet med forvaltningssaker, rettssaker og tolkningsuttalelser i planavdelingen i KMD. Avdelingen er ansvarlig for plandelen av plan- og bygningsloven, og utvikler lover og forskrifter om planlegging og konsekvensutredning. Pål er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.
Ansvarlig søkers ansvar overfor boligkjøpere
Herman Bruserud, førsteamanuensis ved Institutt for privatrett ved UiO
De siste årene har det blitt avsagt flere dommer fra Høyesterett om ansvaret de ulike aktørene i en byggesak har overfor dem som senere kjøper boligene. Den siste dommen kom i februar 2020. Her ble en ansvarlig søker holdt ansvarlig for at tiltaket ikke var tilstrekkelig ansvarsbelagt. Vi får en gjennomgang av dommen, sett opp mot tidligere dommer om tilsvarende spørsmål.
Herman Bruserud er førsteamanuensis ved Institutt for privatrett ved UiO. Han arbeider i hovedsak med kontraktsrettslige problemstillinger, og et av hovedområdene er entrepriserett. Han har tidligere jobbet som advokat og som seniorrådgiver i lovavdelingen i Justisdepartementet.
Enkeltvedtak eller andre avgjørelser, hva er forskjellen?
Karen  Mellingen, advokat hos Regjeringsadvokaten
Begrepet enkeltvedtak volder atskillig tolkningstvil i praksis. Hvilken betydning har det om en beslutning er et enkeltvedtak og hvordan kan vi avgrense enkeltvedtakene mot andre beslutninger? I dette foredraget har vi hentet inn hjelp fra Riksadvokaten for å rydde i uklarhetene.
Karen  Mellingen har arbeidet der siden 2010 og fikk møterett for Høyesterett i januar 2017. Hun har fagansvar for grønn rett som blant annet inkluderer miljørett, plan- og bygningsrett, ekspropriasjon, tinglysning og konsesjonssaker.
Dag 3 – Klimaforandringer og kommunens oppgaver
Torsdag 5. november kl. 09.00 – 12.00
Se opptak fra dag 3:
Nyttige avklaringer fra DiBK
Therese Brøndum, avdelingsdirektør for byggeregler og digitalisering i Direktoratet for byggkvalitet
Hvert år svarer direktoratet på nærmere 2 500 spørsmål om bygningsregelverket. En stor del av henvendelsene kommer fra kommunene. Vi har dykket ned i vårt arkiv og tatt opp spørsmål som vi vet at mange byggesaksbehandlere lurer på. Vi gir deg svarene som kan være nyttig i din arbeidshverdag.
Therese Brøndum har tidligere jobbet elleve år i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, sist som enhetsleder for byggetilsyn i Oslo kommune.
Dokumentasjon ved bygging i utsatte områder
Gudrun Holm, fagleder for byggesak i Molde kommune
Flom og skred forekommer stadig oftere. Klimaendringene vil kunne påvirke og endre hvor, når og hvor intenst ekstremværet inntreffer. Plan- og bygningslovens § 28-1 sier at et område kan bebygges eller en eiendom kan opprettes dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare. I dette foredraget får du lære mer om hvordan kommunen kan sikre mot flom og skred i byggesaksbehandlingen.
Gudrun Holm er utdannet geolog fra Universitetet i Oslo og University of Bristol, med hovedfokus på geofarer. Geofare kan være ulike former for skred, flom, vulkaner, tsunami, jordskjelv og erosjon. De siste sju årene har Gudrun jobbet i Molde kommune. Der har hun benyttet kompetansen sin til å sette fokus på geofarer i byggesaksbehandling.
Kvikkleire
Anders Bjordal, sivilingeniør i Norges vassdrags- og energidirektoratet, NVE
Hva er kvikkleire? Hvor kommer den fra og hvorfor må vi ta hensyn til kvikkleire når vi bygger? I dette foredraget får du en kort innføring om kvikkleire og kvikkleireproblematikk. Det blir også en gjennomgang av kvikkleireskredet som gikk i sommer på Kråknes utenfor Alta.
Anders Bjordal er sivilingeniør i NVE. Der har han gjennom to tiår jobbet med planlegging, prosjektering og gjennomføring av sikringstiltak mot flom, erosjon og ras. Han er sivilingeniør fra NTNU og har kontorplass ved NVEs avdeling i Alta.
TEK17 – hva skjer'a?
Christine Molland Karlsen, avdelingsdirektør for virkemiddel og utvikling i Direktoratet for byggkvalitet
Viktige føringer for regelverksutviklingen i DiBK er at bygningsmassen skal kunne møte framtidens behov, slik som et tøffere klima og en aldrende befolkning. Dette foredraget gir en kort smakebit på hvilke regelverksendringer som kan komme.
Christine Molland Karlsen er avdelingsdirektør for virkemiddel og utvikling i Direktoratet for byggkvalitet. Hun har jobbet i direktoratet siden 2017. Christine er utdannet jurist og har i tillegg en mastergrad i kjemi.
Skred, flom og kvikkleire – nye veiledere fra NVE
Peer Sommer-Erichson, seniorrådgiver i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 I arealplaner  og bygge- og dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven må det tas hensyn til tema som flom, skred og overvann. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet på disse områdene, og utarbeider temakart og veileder kommunene i hvordan de kan innarbeide temaene i sine planer og i byggesak. NVE tar deg her gjennom sitt nye veiledningsmateriell om naturfare i plan- og byggesak.
Peer Sommer-Erichson er fagkoordinator for NVEs arbeid med arealplanlegging og har jobbet med dette i NVE siden 2008. Han har bakgrunn fra Miljøverndepartementet (1992–2008), hvor han jobbet i planavdelingen fra 1995. Han er utdannet cand. scient. i ressursgeografi fra Universitetet i Oslo.