PROGRAM
Dag 1
Tirsdag 9. november
Kl. 09.00
Velkommen!
Kl. 09.20
Arkitekturopprøret og arketypene - byrommet som opplevelse
Thomas Thiis-Evensen – arkitekt og professor dr.philos
Thomas Thiis-Evensen har formidlet arkitektur i en årrekke og har blant annet vært ansvarlig for premissene for arkitekturen for OL i Lillehammer og rådgiver for kongeparet når de har restaurert sine eiendommer. På Byggesaksdagene skal han snakke om et tema som har florert i media det siste året, nemlig arkitekturopprøret.
Kl. 09.40
Pbl. § 29-2 som avslagsgrunn
Margrete Vaskinn – rådgiver, Kongsberg kommune
Arkitekturopprøret har ført til mer oppmerksomhet om hvilke rammer kommunene har når de bruker estetikkbestemmelsene. Er målet å oppnå estetisk kvalitet i det som blir bygget? Estetikk må være tema for tilsyn i byggesaker, mener Margrethe Vaskinn fra Kongsberg kommune. På Byggesaksdagene gir hun oss et eksempel på dette.
Kl. 10.15
Saksbehandlingstid og søknadsdokumentasjon i byggesaker
Nina Sundell - fagdirektør i Kommunal- og moderningseringsdepartementet (KMD)
Nina Sundell er jurist i KMD. Hun har arbeidet med plan- og bygningsrett siden 2002, og jobber med regelverksutvikling, klagesaker, tolkningsuttalelser og andre utredninger på bygningsrettens område. Foredraget hennes gir en redegjørelse for når en søknad om byggetillatelse blir sett på som fullstendig. Det er først når søknaden er fullstendig at 12-ukers fristen for kommunens behandling av en byggesøknad i plan- og bygningsloven § 21-7 første ledd starter å løpe.
Kl. 10.45
Hvorfor sender kommunen mangelbrev?
Caroline Wille – fagkoordinator på byggesaksavdelingen i Plan- og Bygningsetaten i Oslo kommune
Mange av byggesøknadene som blir sendt til kommunene er ikke komplette. Dette fører til at det tar lenger tid å behandle byggesaken og søkeren må vente lenger enn nødvendig på en avgjørelse. Caroline Wille er fagkoordinator i byggesaksavdelingen i plan- og bygningsetaten i Oslo. Hun kommer til Byggesaksdagene for å snakke om hvorfor kommunene stadig må sende mangelbrev til søkerne.
Kl. 11.05
Bransjens erfaringer og utfordringer knyttet til søknadsdokumentasjon og saksbehandlingstid
Lise Budde – avdelingssjef byggesak, Holte as
Vi hører om de dårlige søknadene innsendt av late søkere. Er dette et fortjent omdømme, eller er det andre grunner som kan forklare mangelfulle søknader? Kan noe av forklaringen være kommunenes svært ulke praksis og manglende veiledning, sett i samspill med et svært omfattende regelverk? Lise Budde har jobbet med byggesaker i 20 år, og har bred erfaring fra både saksbehandling og søker i byggesaker. 
Dag 2
Onsdag 10. november
Kl. 09.00
Velkommen tilbake!
Kl. 09.05
Juridiske avklaringer og prinsipputtalelser fra KMD
Knut Rasmussen – utredningsleder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Foredraget til Knut Rasmusen vil være en gjennomgang av saker fra det siste året som er av prinsipiell interesse.
Kl. 09.25
Nyttige avklaringer fra Direktoratet for byggkvalitet
Therese Brøndum – avdelingsdirektør byggeregler og formidling, DiBK
Hvert år svarer Direktoratet for byggkvalitet på ca 2500 spørsmål om bygningsregelverket. En stor del av henvendelsene kommer fra kommunene. Therese Brøndum dykker ned i direktoratets arkiv og tar opp spørsmål som vi vet at mange som jobber med byggesak i kommunen lurer på. Forhåpentligvis vil du kunne få svar på spørsmål som kan være nyttig for deg i din arbeidshverdag. Therese Brøndum er avdelingsdirektør i DiBK og har tidligere jobbet 11 år plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, sist som enhetsleder for byggetilsyn i Oslo kommune.
Kl. 10.00
Mikrohus - forslag til nye regler
Brit Roald – seniorrådgiver, avdeling for virkemidler og utvikling, DiBK
I foredraget snakker Brit Roald om de endrede reglene for mikrohus som har vært på høring i høst. Forslaget åpner for at mikrohus kan få unntak fra en rekke krav i byggteknisk forskrift (TEK17) og innebærer også forenklede regler i både denne forskriften og i byggesaksforskriften. Basert på innspillene fra høringen, vil direktoratet komme med et forslag til departementet.
Kl. 10.20
Drømmeplan – hva er det og erfaringer fra prosjektet
Kristian Borlaug – Urban Designer, miljø- og byutviklingsetaten - regulering og byggesak, Fredrikstad kommune
For å gjøre reguleringsplaner mer brukervennlige har Fredrikstad kommune deltatt i et nasjonalt prosjekt kalt «Drømmeplan», som har som mål å gjøre det enklere å forstå hva du kan bygge på din eiendom. Prosjektet er satt i gang av Direktoratet for byggkvalitet. Kristian Borlaug er saksbehandler av reguleringsplaner i Fredrikstad kommune og skal snakke om hvordan Fredrikstad kommune har jobbet med «Drømmeplan»
Kl. 10.50
Veileder for utbygging i fareområder
Einar Flaa – seniorrådgiver avdeling for virkemidler og utvikling, DiBK
Direktoratet for byggkvalitets veileder for utbygging i fareområder er revidert. Seniorrådgiver Einar Flaa gir en presentasjon av revideringsprosessen hvor blant annet innspill fra kommunene har stått sentralt. I tillegg til omstrukturering og faglig oppdatering, er veilederen omgjort til en digital versjon på direktoratets nettsider. Dette svarer på ønskene fra kommunene og er samtidig på linje med tilsvarende veiledere fra andre statlige aktører. I foredraget får du også en gjennomgang av selve innholdet i den reviderte veilederen.
Kl. 11.15
Ombruk
Åshild Wangensteen Bjørvik – arkitekt, partner og daglig leder for Mad arkitekter
Åshild Wangensteen Bjørvik kommer til Byggesaksdagene for å snakke om Mad arkitekters pilotprosjekt innen ombruk av byggematerialer, og deler tanker rundt fremtidens sirkulære byggebransje.
Dag 3
Torsdag 11. november
Kl. 09.05
Velkommen til dag 3!
Kl. 09.05
Når er en boenhet en boenhet?
Elisabeth Kynbråten – byutviklingssjef, Haugesund kommune
I dag finnes det mange uregistrerte boliger i de fleste byer i Norge. De som eier boligene hevder at boligen kun er en utleiedel av en godkjent bolig. Hva kan kommunene gjøre for å sikre trygge og gode utleieboliger? Dette skal byutviklingssjef i Haugesund kommune, Elisabeth Kynbråten, snakke om.
Kl. 09.30
Endringer i regelverket for eksisterende byggverk
Stine Thuve – jurist og seniorrådgiver i byggeprosesseksjonen i bolig- og bygningsavdelingen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Stine Thuve er prosjektleder for lovforslaget som ble fremmet i Prop. 64 L (2020-2021). På Byggesaksdagene tar hun for seg endringer på et overordnet nivå, blant annet ny unntaksbestemmelse, nye påleggshjemler for eksisterende bygg (øyeblikkelig sikring og riving av "eierløse bygg"), endringen i § 21-6 om privatrettslige forhold, endring i § 29-2 om visuelle kvaliteter og "hyblifisering".
Kl. 10.14
Dispensasjon § 19-2
Alexander Hexeberg Dahl - bygningssjef i Bærum kommune
Alexander er jurist med yrkesbakgrunn fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og Byrådsavdeling for byutvikling i Oslo kommune. Foredraget handler om dispensasjonsbestemmelsen i pbl. § 19-2. Dahl har kommunale briller på og er opptatt av kommunens perspektiv når det kommer til anvendelse av bestemmelsen om dispensasjon i byggesak.
Kl. 10.46
Fortetting i Trondheim
Ingrid Solbakken – avdelingsleder sone vest, Byggesakskontoret i Trondheim kommune
Byggesakskontoret i Trondheim kommune har satt søkelys på fortetting de siste 20 årene. Kommunen møter særlig på utfordringer knyttet til eplehagefortetting, noe som ofte fører til dispensasjonssøknader fra gamle reguleringsplaner. Byggesakskontoret har derfor utviklet en fortettingsstrategi mens de venter på nye planer. Gjennom fagforum for arkitektur og sonemøter jobber Trondheim kommune med fortetting med kvalitet, og har utviklet maler som skal hjelpe til å beskrive og vurdere arkitektur. Dette snakker Ingrid Solbakken mer om på Byggesaksdagene.